Ubytovací řád

 1. Hotel poskytuje hostům ubytovací a další služby, které odpovídají ujednání ve smlouvě mezi hostem a hotelem.
 2. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do hotelu příslušnému pracovníkovi recepce vyplněnou a podepsanou registrační kartu, platný cestovní pas nebo občanský průkaz (u cizinců včetně dětí). Následně je vydána hotelová karta od pokoje. Bez řádně provedeného přihlášení (check-in) není hotel povinen hosta ubytovat.
 3. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Zároveň jsou hosté povinni poskytnout hotovostní zálohu či číslo platební karty jako zálohu na případné další útraty.
 4. Na základě potvrzené rezervace je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hodin. Případné brzké ubytování před 14:00 hod je nutné dohodnout vždy předem a individuálně se odvíjí od aktuální obsazenosti hotelu. Tato služba může být zpoplatněna jako nadstandardní.
 5. Neuskutečněné rezervace do 24:00 hodin propadají a hotel již není povinen hosty ubytovat, není-li předem domluveno jinak.
 6. Hosty bez platné rezervace není hotel povinen ubytovat.
 7. Hotel může prodloužit bydlícímu hostu rezervaci s ohledem na aktuální obsazenost hotelu. V této situaci však může být hostu poskytnut jiný pokoj než ten původní.
 8. Host je povinen uvolnit pokoj v den odjezdu do 11:00 hodin. V případě, že tak neučiní do 11:00 hodin, je hotel oprávněný hostovi účtovat poplatek za pozdní uvolnění pokoje do 14:00 hodin a to ve výši 50% částky za jednu noc. Od 14:00 hodin bude naúčtován další pobytový den dle platného pultového ceníku.
 9. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. Před odjezdem z ubytování je host povinen provést řádné odhlášení (check-out) a uhradit veškeré neuhrazené služby.
 10. V den odjezdu je host povinen vrátit hotelovou kartu (karty). Pokud dojde ke ztrátě karty, bude hostu účtován poplatek 500,- Kč. Ztrátu hotelové karty je host povinen neprodleně nahlásit.
 11. Hotel je oprávněný kontrolovat pokoj hosta během jeho pobytu.
 12. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemísťovat veškeré zařízení hotelu a provádět zásahy do elektrické sítě.
 13. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech poskytnout hostovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté.
 14. Pro hotelové hosty je zajištěna možnost parkování v nedaleké podzemní garáži s kapacitou 10 míst + 2 místa přímo v hotelu. Parkování je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Hotel nenese zodpovědnost při případném poničení vozu.
 15. Snídaně jsou zahrnuty v ceně ubytování a jsou podávány v době od 7.30 do 10.00 hodin.
 16. Ložní prádlo je hostům vyměněno 1x týdně, ručníky 1x za 3 dny. Ve výjimečných případech lze prádlo vyměnit častěji.
 17. V hotelu je zakázáno kouřit s výjimkou vyznačených míst. V případě porušení tohoto zákazu bude hostovi účtován poplatek ve výši 5000,- Kč. Spuštění falešného požárního poplachu je zpoplatněno částkou 1000,- Kč. Jakékoliv další poškození či znečištění pokoje bude účtováno  individuálně podle jeho rozsahu.
 18. Host může přijímat návštěvy na pokoj v době od 8:00 hodin do 22:00 hodin. Veškeré návštěvy musí být ohlášeny a zapsány do knihy návštěv v maximálním množství 3 osoby.
 19. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin jsou hoteloví hosté povinni dodržovat noční klid.
 20. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ve všech prostorách hotelu.
 21. Host nese zodpovědnost za veškeré škody způsobené během pobytu. V případě, že škody způsobilo dítě, zodpovědnost nese zákonný zástupce.
 22. Domácí zvířata není možné ubytovat.
 23. Hotel je oprávněný ukončit pobyt a odstoupit od smlouvy s okamžitou platností a bez nároku hosta na vrácení peněz, jestliže:
  1. je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
  2. host úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek hotelu či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného chování
  3. obtěžuje svým chováním ostatní hosty
  4. zdravotní stav hosta ohrožuje zdraví ostatních hostů nebo personálu
  5. nosí a přechovává zbraně, což je v celém objektu přísně zakázáno
  6. z důvodu vyšší moci
 24. Hoteloví hosté jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím WI-FI free. Upozorňujeme, že pirátství je protiprávní a obecně je trestným činem porušování autorského práva podle 152 trestního zákona.
 25. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně a dále notebooky a drobné elektronické zařízení.
 26. Na požádání hosta zprostředkuje hotel poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
 27. Za cenné věci, peníze atd. hotel neodpovídá, pokud nebyly uloženy v hotelovém trezoru na recepci. V každém případě doporučujeme využití zabudovaného trezoru v šatní skříni v hotelovém pokoji.
 28. Jakmile hotel zjistí po odjezdu hosta poškození inventáře v pokoji, nenahlášení konzumace z minibaru nebo odcizení hotelového majetku, je hotel oprávněný vystavit dodatečný účet a následně jej uhradit jeho platební kartou anebo zašle účet na adresu hosta.
 29. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dalšími vnitřními předpisy hotelu.
 30. Host je povinen se řídit platným ubytovacím řádem hotelu. Mimo jiné v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
 31. Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“) v rozsahu uvedeném na registrační kartě, kterou je každý host povinen vyplnit. Host může udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Každý host má právo tento souhlas neudělit, případně poskytnutá data aktualizovat či měnit. Osobní údaje mohou být třetím osobám zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu za účelem zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR.

V případě porušení ubytovacího řádu je hotel oprávněn odstoupit od sjednaného ubytování s okamžitou platností bez nároku hosta na vrácení peněz, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.